Všeobecné obchodné podmienky

Vydané obchodnou spoločnosťou ROSS s.r.o. so sídlom Hollého 205/52, 015 01 Rajec

 

Obchodná spoločnosť ROSS s.r.o., so sídlom Hollého 205/52, 015 01 Rajec, IČO : 31560385 zapísaná v OR Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 362/L (ďalej len „zhotoviteľ“) vydáva tieto

 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) :
Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú v súlade s ustanoveniami § 273 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a sú nedeliteľnou súčasťou všetkých zmlúv o dielo, objednávok, popr. iných typov zmlúv /ďalej aj ako „zmluva“/, uzavretých medzi objednávateľom a zhotoviteľom ktorých predmetom je poskytnutie služieb a dodávok ponúkaných zhotoviteľom alebo iné plnenia poskytované zhotoviteľom, a to i v prípade, že odkaz na VOP nie je v zmluve uvedený alebo nie sú k zmluve priložené.

I. Všeobecná časť

Tieto VOP platia pre všetky dodávky a iné plnenia poskytované spoločnosťou ROSS s.r.o. s.r.o. Odchýlky od týchto VOP a vedľajšie dohody si vyžadujú k svojej platnosti formu písomnej zmluvy. Odchýlne zmluvné dojednania majú prednosť pred znením týchto VOP. Od písomnej formy sa môže upustiť iba na základe „výslovnej“ písomnej dohody zmluvných strán. To platí i v prípade, že kúpna zmluva je uzavretá postupom podľa ustanovení § 275 odst. 4 Obchodného zákonníka.

 

Obchodné podmienky objednávateľa sú súčasťou zmlúv len v prípade, že ich zhotoviteľ pre konkrétne zmluvy výslovne a písomne uzná. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho a výslovného súhlasu zhotoviteľa vylúčiť platnosť týchto VOP alebo ich časti.

II. Ponuka, uzavretie zmluvy o dielo

Zmluva sa uzatvára na základe písomnej objednávky objednávateľa a je uzavretá buď okamihom písomného podpísania zmluvy jej účastníkmi, alebo potvrdenia objednávky zhotoviteľom alebo postupom podľa ustanovenia § 275 ods. 4 Obchodného zákonníka, tj. Vyjadrením súhlasu zhotoviteľa s objednávkou objednávateľa ako návrhom na uzavretie zmluvy prevedením určitého úkonu, najmä sa jedná o zahájenie vykonávania prác na diele. V tomto prípade je zmluva uzavretá v okamihu, kedy bol tento úkon zhotoviteľa uskutočnený, ak k nemu došlo pred uplynutím lehoty rozhodujúcej pre prijatie návrhu objednávateľa.

 

Všetky telefonické informácie i informácie z osobného jednania sú až do vyššie uvedeného potvrdenia spoločnosti ROSS s.r.o. nezáväzné. Nič v týchto VOP nestanovuje povinnosť zhotoviteľa prijať objednávku objednávateľa.

III. Cena

Cena za dielo alebo službu musí byť dohodnutá v zmluve. Ak nie je stanovené inak, dohodnutá cena sa rozumie ako fakturovaná netto cena (bez dane z pridanej hodnoty), vrátane dopravy na objednávke potvrdeného miesta dodania.

IV. Platobné podmienky

Ak nie je výslovne stanovené inak, sú faktúry predávajúceho splatné do 14 (štrnástich) dní od ich vystavenia. Faktúra je zaplatená dňom pripísania celej fakturovanej čiastky na účet predávajúceho.

 

Zhotoviteľ má právo pred zahájení prác požadovať zaplatenie zálohy vo výške 60% z dohodnutej ceny diela vrátane DPH. Platba zmenkou alebo šekom je prípustná výlučne na základe predchádzajúcej písomnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

V. Dôsledky omeškania platby

V prípade omeškania sa so zaplatením fakturovanej čiastky je kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% dlžnej čiastky za každý deň omeškania, ak nie je stanovené v zmluve inak. Povinnosťou zaplatiť zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo zhotoviteľa na náhradu škody. Náklady spojené s inkasom zmenky alebo šeku (diskontné a zmenkové výdaje a pod.), ak je dohodnuté platenie touto formou, znáša objednávateľ. V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s platením alebo v prípade, že pohľadávka objednávateľa presiahne výšku úverového rámca, ktorý zhotoviteľ objednávateľovi na základe zvláštnej dohody poskytol, je zhotoviteľ oprávnený požadovať za ďalšie dodávky platbu vopred.

 

Ak objednávateľ mešká s platením, je zhotoviteľ oprávnený i bez predchádzajúcich upozornení zastaviť ďalšie práce na diele a nemôže sa týmto spôsobom dostať do omeškania s plnením dodávky.

VI. Termín a miesto plnenia

Termín a miesto plnenia sa stáva záväzným až v čase jeho uvedenia na potvrdení objednávky.

VII. Náležitosť objednávky

Presná identifikácia objednávajúceho – presný názov firmy, adresa vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, meno osoby zodpovednej za objednávku, telefónne číslo, e-mailová adresa. Presné určenie miesta dodania – presná adresa dodania vrátane PSČ.

Presná identifikácia osoby – (prípadne viac osôb) zodpovednej za prevzatie diela, telefónne spojenie. Presné označenie diela – názov, rozmer, hrúbka, množstvo, prípadne grafické alebo výkresové prílohy. Požadovaný čas dodania.

 

U objednávateľa sa má za to, že osoba, ktorá podpíše objednávku je k tomuto úkonu oprávnená v súlade s § 13 Obchodného zákonníka.

VIII. Zmeny a storno objednávok

Zmena alebo storno objednávok je možné do 12 hodín nasledujúceho pracovného dňa po dni objednania. Neskoršie zmeny budú znamenať preúčtovanie vzniknutých dodatočných nákladov, ktoré bude s týmito úkonmi účtovať výrobca, ako i vznik nároku zhotoviteľa na náhradu inej škody, ktorá mu týmto vznikne.

IX. Prevzatie diela

Objednávateľ je povinný prevziať dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu.

X. Poradenstvo

Za plánovacie, poradenské pokyny, pokyny k spracovaniu, a pod. preberá spoločnosť ROSS s.r.o. záruku iba za podmienky, že poskytne objednávateľovi tieto pokyny na základe jeho dotazu záväzne a písomne, ak je známy konkrétny stavebný zámer objednávateľa.

 

V každom prípade je objednávateľ i naďalej povinný preštudovať si príslušnú dokumentáciu s prihliadnutím na vhodnosť použitia na konkrétny účel, poprípade i za súčinnosti odborníkov z danej oblasti.

XI. Reklamácia a záruka

Pri reklamácii sa postupuje podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Záručná doba platí iba za predpokladu:

 

– dodržania odporúčaní a správneho používania diela Záručná doba začína plynúť odo dňa dodania diela objednávateľovi.

XII. Nebezpečenstvo škody na diele

Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa v čase a na mieste odovzdania objednávateľovi. Pri čiastočnom plnení prechádza škoda dňom dodania čiastočného plnenia. Škoda na diele, ktorá vznikla po prechode jeho nebezpečenstva na objednávateľa nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť cenu. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa vyššie uvedeným okamžikom tiež v prípade, kedy objednávateľ zmarí prevzatie tovaru.

XIII. Výhrada vlastníckeho práva

Dielo, ktoré bude predmetom zmluvy, zostáva vo vlastníctve zhotoviteľa až do úplného zaplatenia dohodnutej ceny, vrátane súvisiacich platieb (hlavne DPH a pod.).

XIV. Odstúpenie od zmluvy

V prípade, že objednávateľ mešká so zaplatením ceny za dielo alebo súvisiacich platieb a dlžné čiastky neuhradí ani v dostatočne primeranej lehote určenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je v tomto prípade povinný vrátiť zhotoviteľovi poskytnuté plnenia a nahradiť mu škodu vzniknutú v súvislosti s odstúpením od zmluvy. Zánikom zmluvy však nie sú dotknuté právo zhotoviteľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody ako ani iných práv, ktoré vzhľadom k svojej povahe majú trvať i po ukončení zmluvy.

XV. Prevod práv

Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu postúpiť práva z dodávok podľa týchto VOP na tretiu osobu. Táto povinnosť trvá i po ukončení zmluvy.

XVI. Riešenie sporov

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že všetky prípadné nezrovnalosti alebo spory (ďalej len „spory“), ktoré by medzi nimi vznikli v súvislosti s výkladom, realizáciou alebo platnosťou zmlúv uzavretých medzi nimi, sa budú snažiť vyriešiť dohodou. Ak by sa jednaním nepodarilo dospieť k dohode, vec postúpi príslušná strana na rozhodnutie súdu príslušnému podľa sídla odporcu.

XVII. Zmeny VOP

Predávajúci je oprávnený zmeniť tieto VOP v záujme efektivity a zlepšenia kvality ním poskytovaných služieb. Zmenu VOP oznámi uverejnením na internetových stránkach www.ross.sk či iným vhodným spôsobom. Ak objednávateľ písomne neoznámi nesúhlas s navrhovanou zmenou VOP pred dňom účinnosti zmeny VOP, platí, že navrhovanú zmenu VOP prijal s účinnosťou odo dňa účinnosti navrhnutého predávajúcim.

 

V Rajci dňa 1.1.2012

Máme aj e-shop

Prezrite si naše produkty dostupné na e-shope
Máme aj e-shop Máme aj e-shop

Napíšte nám

Máte nejaké otázky alebo máte záujem o naše služby?

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Zadaný e-mail je neplatný

Toto pole je povinné

Tel. číslo je neplatné

Téma

Okruh

Produkt

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Ďakujeme za vašu správu

V najbližších dňoch vás budeme kontaktovať.

Nastala chyba

Formulár sa nepodarilo odoslať. Prosím spojte sa s nami pomocou kontaktných informácii v pätičke. Ďakujeme za pochopenie.

Prihláste sa na odber noviniek

Majte prehľad o rôznych novinkách zo sveta svetelnej reklamy